valerie clark


Ojibwe Language & Culture Teacher


Boozhoo gakina awiya, Miskwaadisikwe Anishinaabenikaaz, Valerie Clark indizhinikaaz, ma’iingan indoodem, Gakiiwe onagaming indongibaa, minowaakii indaa, Anishinaabeikwe indaaw, Nindanokii ICS nigikinoo’amaage abinoonjiinyag Anishinaabemowin niizhwaaswo-biboon noongom.

To contact me, please email me at: vclark@ics-edu.org

Ojibwe Culture / Language Apprentice: Valerie Clark