ojibwe language

Aaniin/Boozhoo gakina awiiya ge gidagindaanaawaa igwa.
Hello everyone who reads this!

Anamikaageg omaa ge izhaayeg miinawaa Anishinaabe izhi-Gikinoo’amaadiwigamigong.
Welcome to you all as you all go to the Indian Community School.

Miishen Zimmerman Jr. indizhinikaaz miinawaa geget igo ge Zhiibaasige indigoo. Omaa niwii gikinoo’amaage noongom miinawaa gii izhi gikinoo’amaageyaan Miskwaasin Gichigabegikendaasowigamigong ge dazhi temigag Minowaakii oodenang. Niizhwaake gii daayaan omaa Minowaakiing gaye gii babaa-ayaayaan miziwegamigong ji-gikinoo’amaageyaan omaa. Nindoonjiba Zhaawaanong miinawaa Ningaabii’anong nikeyang Michigaming, dazhi Baaweting oodena ge Pigegan Boodawewaadamii dazhi dibendaagoziyaan. Ingii anoonjigamigwe ji-nandagikendamaan Anishinaabemowin memindage Ojibwemowin, Odawamowin, miinawaa Boodawewaadamiimowin ge noongom de-eniweyaan. Abegish ge da minozhewebadoon gakina gegoon epiichi weshki-bimaadizijig gikinoo’amaagowiziwaad. Niminawanigowiz ji-gikinoo’amawagwaa wii Anishinaabemowaad niigaan nikeyang. Nahaaw, gishpin igo gegoo waa nandotawiyeg, gagwejimishig sa dash.

My name is Michael Zimmerman Jr. and I am also known as “One whose light shines through.” I  will be teaching here and I have taught at the University of Wisconsin in Milwaukee. I have lived in Milwaukee for 2 years and have been about here and there teaching in Milwaukee. I am from Southwest Michigan, specifically Niles and am enrolled with the Pokagon Band of Potawatomi. I traveled about to learn my native languages especially Ojibwe, Odawa, and Potawatomi. I hope that everything should go well as the young ones are being taught here. I am happy to be teaching them to speak in the near future. Okay, if you all have something to ask of me, go ahead and ask away! 

Gimiigwechiwininim gii izhaayeg omaa igo gaye gii agindameg gakina gegoon gii zhibii’amaan.
I thank you all for coming here as well as for reading what I have written.

Abegish ge ga waabaminagog miinawaa ingoding wayeba.
I hope to see you all again sometime soon.

Michael Zimmerman Jr.
mzimmerman@ics-edu.org
(414) 525-6100